به داشتن قلب سنگی عادت کرده ای  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389

 به تو حسودیم می شود                  

                             چقدر خوب


    دستانت را                 


               به فاصله عادت داده ای


                        به رفتن های دور


  به سکوت 

و خاطره هایت را

  به تو حسودیم می شود

                                تو که به داشتن قلب سنگی عادت کرده ای

       یادت هنوز در من باقی است


                                    به فراموشی


  و صدای قلبم


  طنین گام های توست


         که آهسته از من دور می شود...    


 لب هایت را
         پاهایت را